Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Projekt "Razem zdziałamy więcej!- program rozwoju szkolnych grup Amnesty International w Gminie Bircza".Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa. Miał na celu pogłębienie współpracy naszego stowarzyszenia z miejscowymi szkołami. W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe :w Leszczawie Dolnej, Lipie, Birczy i Kuźminie, a także gimnazjum i szkoła średnia. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach konkursu ,,Szkoła z pasją’’, i obejmował następujące działania: - szkolenie dla opiekunów szkolnych grup AI , - zajęcia dla uczniów , podczas których przybliżana była tematyka praw człowieka, a także zagadnienia związane z Maratonem Pisania Listów, - założenie szkolnych Grup AI w szkołach biorących udział w projekcie, - konkursy dla dzieci i młodzieży, - przygotowania do Maratonu Pisania Listów i organizacja tego wydarzenia. Poprzez powyższe działania wychowawcze i edukacyjne próbowaliśmy kształtować w uczniach postawy prospołeczne , wspierające aktywność obywatelską. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami, stowarzyszeniem Szansa, rodzicami, samorządem ,oraz mieszkańcami gminy. Uczniowie mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy o świecie , doskonalenia umiejętności , takich jak: praca w grupie, umiejętności językowe, a także rozwijali swoje talenty aktorskie, plastyczne, czy literackie. Efektem projektu jest 5 nowych grup AI , które powstały w szkołach objętych przedsięwzięciem. 12 grudnia odbyło się podsumowanie konkursów , które były organizowane w ramach projektu. Uświetnił je występ uczniów gimnazjum, którzy przedstawili wzruszający program artystyczny o tematyce praw człowieka. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę i przyłączyli się do Maratonu Pisania Listów.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina