Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Wszystko jest teatremProjekt ,,Wszystko jest teatrem’’ został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,, SZANSA.’’ Dotacja na ten cel pochodzi z Fundacji Batorego , z Programu Kolorowa Akademia. Koordynatorem projektu była Monika Bodnar, a zajęcia warsztatowe prowadziły: Bożena Czeszyk- Maculak, Lilianna Pacławska oraz terapeuci ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. W ramach projektu oprócz warsztatów artystycznych odbył się wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Uczestnicy projektu uświetnili także uroczyste otwarcie ŚDS. Przedstawili ,,Balladę o dzielnym rycerzu’’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Birczy. Wzięli udział w audycji radiowej dla Radia Rzeszów.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich,, SZANSA’’ istnieje od 2007 r. i ma na swoim koncie kilka pozyskanych dotacji . Członkami stowarzyszenia są głównie nauczyciele Gimnazjum w Birczy, a jego założycielką i prezesem jest Barbara Kropieniewicz. Dotąd stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty dotowane z Fundacji Wspomagania Wsi, jeden projekt wymiany międzynarodowej z młodzieżą z Francji, a także projekt : ,,Wszystko jest teatrem’’. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych , organizowanie czasu wolnego i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Program finansowany ze środków Fundacji Agory i Funduszu M.

Celem programu Kolorowa Akademia jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

Dotacje są przekazywane organizacjom pozarządowym na działania, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją.

W latach 2008-2010 wspierane są organizacje, które b.r. w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystują techniki sztuk scenicznych. Organizacjom oprócz dotacji oferowana jest pomoc merytoryczna - szkolenia i konsultacje przygotowane i prowadzone przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki .
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina
Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina