Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina

Mikroprojekt „Między Stupnicą a Wyrwą”Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG II A / TACIS CBC zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.

Mikroprojekt „Między Stupnicą a Wyrwą” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/ Tacis CBC Polska – Białoruś – Ukraina. Partnerami krajowymi projektu są Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz Nadleśnictwo Bircza. Wniosek został opracowany przez zespól nauczycieli z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. ks. prałata płk T. Dłubacza w Birczy, który także zajmuje się realizacją zaplanowanych działań. Projekt zakłada wyrównywanie szans między społecznościami terenów transgranicznych położonych nad Stupnicą i Wyrwą oraz nawiązanie trwałej współpracy między młodzieżą i nauczycielami szkół z Polski i Ukrainy. Planujemy zorganizowanie współpracy na płaszczyznach: edukacyjnej, przyrodniczej, samorządowej poprzez konferencje, wymianę młodzieży, informatyczną promocję regionów.

Pierwszym ważnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu była międzynarodowa konferencja pt. „Prezentacja dorobku oświatowego, przyrodniczego i kulturalnego terenów transgranicznych”. Swoim udziałem konferencję zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych z Ukrainy, Starosta Przemyski – Stanisław Bajda, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Henryk Drabik, lokalne władze samorządowe, przedstawiciele instytucji partnerskich oraz delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły z Sufczyna (woj. małopolskie). Konferencja adresowana była do przedstawicieli samorządów gmin partnerskich Birczy oraz Miżyńca i Ternawy na Ukrainie, a także do nauczycieli i instytucji partnerskich. Założeniem konferencji była wymiana doświadczeń, poznanie systemów funkcjonowania oświaty oraz instytucji samorządowych i działających na rzecz ochrony środowiska. Uczestnicy wysłuchali referatów dotyczących zasad reformy administracji, organizacji samorządów lokalnych w Polsce i na Ukrainie, funkcjonowania systemów oświatowych w obu krajach. Prezentacje multimedialne ukazały dorobek Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Birczy oraz walory przyrodnicze doliny Stupnicy i Wyrwy. Niezapomnianym przeżyciem był gościnny występ młodzieży z ZSO Nr 2 im. M. Szaszkiewicza w Przemyślu, która zaprezentowała się w ludowych strojach ukraińskich podczas koncertu na bandurach i śpiewu pieśni ludowych. Program artystyczny konferencji dopełnił występ zespołu wokalnego działającego w Gimnazjum w Birczy

Następnym krokiem we wzajemnej integracji będzie polsko – ukraińska wymiana młodzieży . zostanie zorganizowana w czerwcu w formie pięciodniowego „Spotkania Dwóch Kultur” w Ośrodku Caritas Ordynariatu Polowego WP w Łomnej. Z inicjatywy drugiego partnera krajowego projektu – Nadleśnictwa Bircza – w jesieni zorganizowana zostanie konferencja poświęcona tematyce ekologicznej i leśnej, pt. „Rola Lasów Państwowych w edukacji ekologicznej młodzieży”. Rezultatem wymienionych działań będą publikacje opracowane w języku polskim i ukraińskim. Szczególnie interesujące mogą być prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów i ukazujące walory rodzinnych miejscowości.


Coś się skiepściło - proszę powiadomić admina